Strategia nauczania języków obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych ( MSJO) prowadzi w Uniwersytecie działalność dydaktyczną, polegającą na nauce języków obcych w ramach lektoratów oraz realizującą uniwersytecką strategię nauczania języków obcych.

MSJO przeprowadza w Uniwersytecie egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego niezbędne do odbywania staży i praktyk zagranicznych w programach Erasmus- Socrates.

MSJO posiada status Centrum Egzaminacyjnego TELC i uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych na poziomach określonych standardami ESOKJ.

MSJO organizuje odpłatne kursy językowe, w których mogą uczestniczyć studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci magisterskich studiów uzupełniających, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranckich, pracownicy Uniwersytetu oraz inne osoby. Nauka na odpłatnych kursach dokształcających odbywa się na wszystkich poziomach określonych standardami ESOKJ.

MSJO realizuje ogólnouczelnianą strategię kształcenia językowego, którą określa Zarządzenie Rektora Nr 8/2008.

Cele i zadania:

  • dbałość o najwyższą jakość edukacji językowej studentów UJK,
  • kształcenie praktycznych umiejętności językowych studentów na poziomach określonych w ESOKJ z uwzględnieniem różnorodnych metod nauczania zgodnie z zaleceniami Rady Europy oraz potrzebami uczelni,
  • wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy,
  • stworzenie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych promujących wielojęzyczność.
Skip to content