Poziomy biegłości językowej

Tabela poziomów biegłości

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

  • stworzony w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych uczących się języka Europejczyków.
  • określa, czego muszą nauczyć się uczący się, aby mogli posługiwać się językiem obcym do celów komunikacyjnych oraz jakie sprawności i umiejętności muszą nabyć, aby komunikacja przebiegała w sposób prawidłowy i kończyła się sukcesem na danym poziomie językowym.
  • ułatwia również wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje i w różnych krajach, a więc zwiększa mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy.
Skip to content