Zasady zaliczenia lektoratu języka obcego

Studia I i II stopnia
Studia jednolite magisterskie

 ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW

wytyczne Regulaminu studiów UJK Kielce

 1. Student ma obowiązek:
  1. udziału w zajęciach przewidzianych w planie studiów,
  2. uzyskiwać zaliczenia z wszystkich przedmiotów zgodnie z danym cyklem kształcenia przewidzianym w planie studiów,
  3. przestrzegania ustalonych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne zasad obecności na zajęciach ujętych w planie studiów,
  4. terminowego zaliczania zajęć, składania egzaminów
 2. Zaliczenia dokonuje prowadzący zajęcia. Zasady zaliczenia przedmiotu określa nauczyciel akademicki odpowiedzialny za przedmiot.
 3. Terminy zaliczenia ustala prowadzący przedmiot, uwzględniając szczegółową organizację zajęć dydaktycznych. Student może uzyskać zaliczenie w terminie wcześniejszym niż ustalony, po uzgodnieniu tego terminu z prowadzącym przedmiot.
 4. Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach określonych jako obligatoryjne.
 5. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze na zajęciach, w których uczestnictwo jest obowiązkowe. Kolejne nieobecności student winien usprawiedliwić prowadzącemu zajęcia.
 6. Okolicznościami usprawiedliwiającymi nieobecność na zajęciach są ważne zdarzenia losowe, w szczególności choroba studenta.

 

ZASADY REALIZACJI I ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

 1. Student jest zobowiązany do zapisania się na lektorat języka obcego przed początkiem semestru, w którym zgodnie z programem kształcenia na jego Wydziale, rozpoczyna się kształcenie językowe.
 2. Student ma obowiązek zapoznania się z programem kształcenia, kartą przedmiotu wybranego przez siebie lektoratu, która zawiera efekty kształcenia, metody oceny i inne ważne dla realizacji lektoratu informacje (informacja na stronie SJO).
 3. Student zapisany na lektorat jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w lektoracie.
 4. Student ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w przeciągu tygodnia od ustania przyczyny tej nieobecności, o ile lektor nie ustali inaczej.
 5. Zmiana grupy jest możliwa w pierwszym miesiącu trwania lektoratu po złożeniu wniosku przez studenta do kierownika SJO.
 6. Student ma obowiązek posiadania podręcznika oraz materiałów dodatkowych zalecanych przez lektora oraz przynoszenia ich na zajęcia. W przypadku wykorzystywania do zajęć określonej platformy internetowej, student jest zobowiązany do posiadania kodu dostępu do tej platformy.
 7. Na początku semestru rozpoczynającego kształcenie językowe, prowadzący zajęcia informuje studentów o warunkach zaliczenia lektoratu. W przypadku nieobecności studenta na pierwszych zajęciach, winien on skontaktować się z lektorem w sprawie warunków zaliczenia przedmiotu. Dyżury lektorów dostępne są na stronie SJO UJK.
 8. Student, któremu przyznano Indywidualną Organizację Studiów (IOS) zobowiązany jest do powiadomienia o tym lektora na początku każdego semestru i zapoznania się z zasadami zaliczenia przedmiotu.
 9. Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia jest zgodny z kartą przedmiotu, programem kształcenia i autorskim programem nauczania prowadzącego.
 10. Na sprawdzenie w danym semestrze zakładanych efektów kształcenia składają się następujące elementy:

1. prace pisemne i/lub
2. wypowiedzi ustne i/lub
3. inne elementy możliwe do oceny przez prowadzącego zajęcia

Skala ocen:
91-100% – bardzo dobry (5.0)
81-90% – dobry plus (4.5)
71-80 % – dobry (4.0)
61- 70 % – dostateczny plus (3.5)
51-60 % – dostateczny (3.0)

 1. Studentowi przysługuje prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych. Termin zaliczenia poprawkowego wyznacza lektor.
 2. Student, który nie przystąpił do kolokwium w pierwszym terminie i nie posiada wymaganego usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną. Jest on zobowiązany do przystąpienia do kolokwium w terminie określonym przez prowadzącego.
 3. Student studiów I stopnia, student studiów II stopnia oraz student studiów jednolitych magisterskich może być zwolniony z egzaminu końcowego, jeśli uzyska ocenę z poszczególnych semestrów nie niższą niż 4.5. Student zgłasza taką informację nauczycielowi prowadzącemu lektorat.
 4. Student ma prawo do wglądu do swoich prac kontrolnych i omówienia błędów podczas zajęć lub konsultacji (do uzgodnienia z prowadzącym).
 5. Po zakończeniu lektoratu języka obcego, student ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego:

1. Studia I stopnia – poziom minimum B2
2. Studia II stopnia – poziom B2+
3. Studia jednolite magisterskie – poziom B2+

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich semestrów kształcenia językowego. Końcowa weryfikacja ustnej znajomości języka obcego odbywa się w ostatnim semestrze lektoratu w postaci ustnego kolokwium przeprowadzonego w parach przed prowadzącym zajęcia, w oparciu o wcześniej udostępnione tematy. Ogólne zakresy tematyczne są ujednolicone dla wszystkich zdających. Wybór tematu do dyskusji odbywa się poprzez losowanie. Podczas dyskusji zdający wyrażają swoją opinię i używają argumentów „za” i „przeciw”.

Obowiązuje  od dn. 01.10.2023 r.

Aktualizacja: 28.09.2023

Skip to content