Lektoraty

Zasady ogólne. Organizacja lektoratów

Nauka języków obcych w Uniwersytecie odbywa się w ramach zajęć językowych (lektoratów).
Studium Języków Obcych prowadzi naukę języków nowożytnych na poziomach określonych standardami przedstawionymi w dokumencie Rady Europy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Competence Levels of the Council of Europe).

SJO prowadzi lektoraty z języka:

  • angielskiego
  • niemieckiego
  • francuskiego
  • rosyjskiego

Celem lektoratów jest przygotowanie studentów do efektywnego porozumiewania się w języku obcym w życiu zawodowym i prywatnym. Szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Do specyfiki lektoratów należy uwzględnienie w programie nauczania języka specjalistycznego związanego z konkretnym kierunkiem studiów i z późniejszą działalnością zawodową. Nauka języków obcych prowadzona jest na studiach dwustopniowych: pierwszego i drugiego stopnia w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych. Łączny wymiar godzinowy zajęć z języka obcego na studiach pierwszego stopnia:

  • stacjonarnych wynosi 120 godzin
  • niestacjonarnych wynosi 90 godzin

Student jest zobowiązany osiągnąć efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności językowych, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonymi dla:

  • poziomu B2 (studia pierwszego stopnia)
  • poziomu B2+ (studia drugiego stopnia)

Nauka na lektoratach na studiach stacjonarnych odbywa się w systemie semestralnym. Lektoraty na studiach stacjonarnych odbywają się w ramach wydziałów dla studentów różnych kierunków w grupach utworzonych według poziomów biegłości językowej określonej standardami ESOKJ oraz wynikami procentowymi z części pisemnej egzaminu z języka obcego uzyskanymi na maturze. Za zaliczenie lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia student uzyskuje 8 punktów ECTS. Student uczęszczający na lektorat ma obowiązek złożenia egzaminu certyfikacyjnego. Egzamin certyfikacyjny stanowi równocześnie egzamin kończący lektorat z danego języka obcego.Za zaliczenie egzaminu języka obcego na studiach pierwszego stopnia student uzyskuje 1 punkt ECTS.

Studia na drugim kierunku studiów lub specjalności

Student odbywający studia na drugim kierunku studiów może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie na podstawie dotychczasowych zaliczeń, które uzyskał na pierwszym kierunku studiów. Student ubiegający się o zwolnienie z lektoratu ma obowiązek zgłosić się na początku semestru do lektora prowadzącego zajęcia z języka obcego, celem przedłożenia indeksu i udokumentowania uzyskanych zaliczeń i zdanego egzaminu.

Zasady zaliczania egzaminu z języka obcego

Student studiów pierwszego stopnia rozpoczynający studia od roku akademickim 2014/2015 powinien zdać egzamin z jednego języka obcego na poziomie B2 zgodnie z ESOKJ Rady Europy. Obowiązek ten można zrealizować przystępując do uczelnianego egzaminu certyfikacyjnego w UJK lub przedstawiając odpowiedni certyfikat językowy honorowany na UJK. Posiadanie certyfikatu biegłości językowej na poziomie niższym nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu na poziomie B2. Certyfikację biegłości językowych przeprowadza Uczelniana Komisja ds. Certyfikacji Biegłości Językowej. Egzamin przeprowadzany jest centralnie dla całej uczelni, według szczegółowych zasad określonych Zarządzeniem Rektora UJK Nr 3,4 oraz Zarządzenia Nr 8/2008. Zasady zaliczania zajęć z języka obcego obowiązują studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 oraz w latach kolejnych. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 i w latach wcześniejszych zaliczają lektorat języka obcego na dotychczasowych zasadach.

Skip to content