Egzaminy dla doktorantów

Doktoranci szkół doktorskich i kandydaci w trybie eksternistycznym, ubiegający się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w nowej ustawie, muszą przedstawić certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (Art. 186 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1668). W ich przypadku nie przeprowadza się zatem egzaminu z języka obcego.

Kandydaci nie posiadający w/w dokumentów mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego np. w UJK celem wydania stosownego certyfikatu o posiadaniu odpowiedniej biegłości językowej. Egzaminy certyfikacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja ds. Certyfikacji Biegłości Językowej zgodnie z harmonogramem i procedurą przeprowadzania egzaminów zamieszczoną na stronie Studium Języków Obcych.

Skip to content