Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program:  LLP-Erasmus „Uczenie się przez całe życie”. W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przystąpił do Programu Erasmus w roku akademickim 2004/05. Z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie programem.

Więcej informacji na stronie: www.erasmus.org.pl

Egzamin w ramach programu Erasmus

Studenci, którzy kwalifikują się do wyjazdu na studia za granicę w ramach programu Erasmus, mają obowiązek przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2. Egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej, przeprowadzany jest przez SJO UJK.

Student, który posiada międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 lub złożył Uczelniany Egzamin Certyfikacyjny na poziomie B2 według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego może się ubiegać o zwolnienie z egzaminu z języka obcego wymaganego w ramach programu Erasmus po przedstawieniu stosownego dokumentu Kierownikowi SJO UJK.

SJO UJK organizuje dla studentów kwalifikujących się do programu Erasmus kurs przygotowawczy z języka obcego na poziomie B2.

Sekretariat SJO UJK udziela szczegółowych informacji pod numerem telefonu 41 349 68 22.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Opis egzaminu w ramach programu ERASMUS+

Skip to content